Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 10. 1984)


Problém č. 462

Štefan Sovík

I.–II. cena e. a.

Šachové umenie 1973

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka1 Dd1 Va6 Vf7 Sa3 Sc6 Jg6 Jh6 (8), č. Ke6 Ve2 Sa2 Sd2 Jb8 Pc3 f3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ulica Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 459 (Lačný): Zdanlivé hry 1...Kd3, Jb3, Kd5, Jb5 2.Je5, S:b3, J:e3, S:b5 mat, riešenie 1.Je2 hrozí 2.Dd4 mat a po rovnakých obranách maty v cyklicky posunutom poradí: 2.Sb5, Je5, Sb3, J:e3. Prototyp cyklickej zámeny matov (Lačného témy) v štyroch variantoch.

Po dlhšej prestávke sa vracia k tvorbe významný šachový skladateľ Štefan Sovík z Modry pri Bratislave (narodený 29. 12. 1944). A je to práve jeho skladba, ktorú vybral V. Rudenko do citovanej knihy za vzorný príklad náročnej trojfázovej dvojťažky. Jej tému nazval "cyklické striedanie troch ťahov čierneho pri dvoch zachovaných matoch bieleho" a pripojil k nej tento komentár: "Vzhľadom na technickú realizáciu ťažká téma je úspešne spracovaná v úlohe Š. Sovíka". My len dodávame, že si treba všimnúť zdanlivé hry 1...S:h6 2.Sd5 mat, 1...Sd5 2.Sd7 mat, ako aj zvodnosť 1.Va5?.


Vzad <<  >> Vpred