Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 7. 2. 1984)


Problém č. 435

Jozef Taraba

2. pochvalná zmienka

Die Schwalbe C 31.12.1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb6 Dh8 Va3 Vg3 Sc8 Sf2 Jf6 Jh4 Pc4 d2 f5 g5 (12), č. Kf4 Vd7 Se8 Sh2 Jg1 Pb7 c6 e5 f7 g2 h5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 426 vyhrávajú: Miroslav Havran z Přerova, Zoltán Máté z Gemerského Sadu a Viliam Szikszay zo Šiah.

Riešenie problému č. 432 (Taraba): Zvodnosti 1.c3? hrozí 2.Jc5 mat, 1...V:f5 2.V:e3 mat, 1...S:f3! (1...d4 nebráni), 1.Df8? hrozí 2.V:e3 mat, 1...S:f3 2.Sd3 mat, 1...d4! (1...V:f5?), 1.Vf1? hrozí 2.Sd3 mat, 1...d4 2.Jc5 mat, 1...V:f5! (1...S:f3?), riešenie 1.K:b4 hrozí 2.Jc3 mat, 1...S:f3, d4, V:f5 2.Sd3, Jc5, V:e3 mat. Témou turnaja bolo cyklické striedanie funkcií troch ťahov čierneho ako neúčinných obrán, účinných obrán a "neobrán", pričom v riešení sa zopakujú ako variantové maty všetky tri hrozby zo zvodností.

Turnaj bol dobrou propagáciou práce našich kompozičných teoretikov a pritiahol záujem skladateľov viacerých krajín. Ďalšie vyznamenanie z našich autorov získal znova Jozef Taraba. Boli by sme radi, keby riešitelia zapísali riešenie podobne ako je to pri č. 432 – pravda, to si vyžaduje objavenie všetkých troch zvodností...


Vzad <<  >> Vpred