Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(22. 9. 1962)


Problém č. 184 – originál

Ladislav Eleš, Kremnica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9+10)


 

Problém č. 185 – originál

Ivan Garaj, Bratislava

Mat 4. ťahom (10+4)Kontrolná notácia: 184: b. Kh8, Db5, Va3, Vh5, Sc5, Sd1, Jb1, Jc8, Pg3 (9), č. Ke4, Db2, Va6, Vf6, Sa2, Jc1, Jd4, Pb4, f7, h7 (10), biely začne a dá mat 2. ťahom, 185: b. Kc2, Vf8, Sb7, Je2, Pa4, b4, b5, c5, f5, h2 (10), č. Ke5, Pe3, e4, h5 (4), biely začne a dá mat najneskôr 4. ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 177 (Bista) z 18. augusta: 1.Sb8 hrozí 2.Jf4 mat, 1...J:e6, Se5, Jg2, 2.Se4, Vc5, c4 mat. Pekný úvodník.

Autori šachových problémov, zažiadajte si o klasifikáciu! III. výkonnostnú triedu môže získať každý šachový skladateľ, ktorý uverejnil v tlači aspoň 3 originálne korektné problémy (alebo dosiahol ľubovoľné vyznamenanie v súťaži pre začínajúcich autorov) a je riadne registrovaný v šachovom oddiele niektorej telovýchovnej jednoty. Postup pri žiadosti o klasifikáciu je tento: Na adresu problémovej komisie šachovej sekcie ÚV ČSTV, Praha 1, Na poříči 12, treba prostredníctvom šachového oddielu poslať dva evidenčné listy športovca (dostať v športových predajniach) vyplnené v oddelení A, registračný preukaz opatrený platnou registračnou známkou a tri uverejnené problémy s úplným riešením, údajom miesta a času uverejnenia (alebo vyznamenaný problém). Ostatné zariadi ústredná problémová komisia, ktorá na požiadanie oznámi aj podmienky pre získanie vyšších výkonnostných tried až do majstra športu. Každý šachový skladateľ by sa mal snažiť čo najskôr získať aspoň III. výkonnostnú triedu!


Vzad <<  >> Vpred